Novinky

Olověné akumulátory a nabíječky - jak vybrat, jak nabíjet, údržba akumulátorů

25.9.2017

Baterie - akumulátory - nabíječky

nacházejí využití v mnoha oborech a setkáváme se s nimi na každém kroku - mobilní elektronice, systémech záložního napájení (UPS, alarmy, detektory, nouzové osvětlení, atd.) a mobilní zařízení (vozíky, úklidové stroje, přenosné lampy).

Akumulátory, nabíječky

Níže uvedené informace Vám pomohou k uvedení jednotlivých druhů baterií do provozu, jejich údržbě, bezpečné manipulaci, skladování a také likvidaci.

Důležitá upozornění k bateriím a akumulátorům:


• Každá baterie (článek, akumulátor) je chemický zdroj elektrické energie, obsahující tuhé či tekuté chemické sloučeniny (žíraviny), které mohou způsobit újmu na zdraví, majetku či životním prostředí. S bateriemi proto manipulujte se zvýšenou opatrností.


• Akumulátor, jakožto zdroj elektrické energie, je v připraveném stavu schopný kdykoliv dodávat elektrický proud, a to i za nežádoucích okolností! Pozor i u částečně nabité baterie, při vzájemném propojení obou kontaktů (terminálů) vodivým materiálem (např. při neopatrné manipulaci, při přepravě, skladování, apod.) dojde k nekontrolovanému uvolnění velkého množství elektrické energie, k takzvanému ZKRATU. V lepším případě dojde pouze k poškození baterie. V horším případě, je-li jev dlouhodobý (stačí však i několik vteřin), může způsobit požár, dokonce výbuch, újmu na majetku či životním prostředí, ale v neposlední řadě také újmu na zdraví či životě člověka! S bateriemi proto vždy zacházejte tak, aby ke zkratu nedošlo!


• Použité baterie i staré nepoužité, funkční i nefunkční baterie a články se po spotřebování automaticky stávají nebezpečným odpadem, který může při neodborné likvidaci vážně ohrozit životní prostředí! V naprosté většině obsahují baterie nebezpečné chemické prvky nebo jejich sloučeniny. Olovo, kadmium, rtuť, elektrolyt (H2SO4), ale i další, lidskému organismu škodlivé, jedovaté látky. Ty se mohou vlivem špatného uložení uvolňovat do přírody a zamořit ji. Proto Vás prosíme, neodkládejte spotřebované baterie a články mezi komunální odpad! ZDARMA od Vás jakékoliv použité akumulátory i články odebereme, a zajistíme jejich řádnou a bezpečnou recyklaci či likvidaci. Podle zákona o odpadech, má každá obec povinnost zajistit tzv. sběrná místa, kam mohou její obyvatelé odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu. Použité baterie a články také můžete vždy odevzdat tam, kde koupíte nové.


• Jednotlivé akumulátory se od sebe výrazně liší. V případě výměny staré baterie za novou je třeba řídit se pokyny výrobce zařízení (záložního zdroje – UPS, ústředny atd.), jenž uvádí, který akumulátor je určen pro který spotřebič. Instalace nevhodného typu baterie může mít za následek její nevratné poškození zařízení. Záruku v takovém případě nelze uznat ani ze strany dodavatele náhradní baterie ani ze strany výrobce spotřebiče.

Základní popis baterií a akumulátorů


U záložní baterie, tzv. VRLA baterie (Valve Regulated Lead Acid – ventilem řízené olověné kyselinové) je uvolňování plynů řízeno tzv. ventilem. V praxi to znamená, že v podstatě nedochází k žádnému úniku aerosolů z elektrolytu H2SO4. Ventil zamezí úniku plynů a zvládne přetlak až 0,43kPa. Konstrukce baterie je postavená na základě olova a elektrolytu vázaného do sklolaminátových mikrovláken (tzv. AGM – absorbed glass mat) nebo výjimečně do gelu (obsahují elektrolyt ztužený tixotropním gelem – SiO2). Záložní baterie typu AGM jsou běžně používané v zařízeních typu UPS (záložní zdroje), EPS (elektronická požární signalizace), EZS (elektronické zabezpečovací systémy), nouzové osvětlení, telekomunikační aplikace, ale také jako zdroj pohonu pro elektromotory (skútry, dětské hračky, a řada dalších spotřebičů).


Údržba, skladování a manipulace akumulátorů

Staniční baterie typu AGM jsou zcela bezúdržbové. Během používání je však třeba respektovat základní pravidla, aby nedocházelo ke snižování životnosti. Velmi důležité jsou provozní podmínky, zejména teplota okolního prostředí. Optimální provozní teplota uváděná výrobcem, je 20 až 25°C. Při trvalém nebo častém překračování těchto hodnot, se životnost baterie dramaticky snižuje. Při extrémně vysokých provozních teplotách může dokonce dojít k nevratnému poškození. Je-li baterie dlouhodobě vystavována provozním teplotám přes 40°C, při kterých se veškeré chemické procesy urychlují, začíná docházet k vysokému plynování a tudíž i přetlaku uvnitř článku. Za takových okolností již ventily nedokážou tento přetlak regulovat a hromadící se plyny nestačí unikat. Akumulátor se zahřívá a plastová schránka se deformuje a zvětšuje objem (doslova se nafoukne). Doba životnosti baterií AGM udávaná výrobci, při splnění předepsaných optimálních provozních podmínek, se pohybuje od 4 do 12 let dle různých modelů. Díky technologii AGM je velmi účinně potlačován efekt samovybíjení.
Zatímco klasické zaplavené baterie ztrácejí samovybíjením přibližně 1% kapacity denně, u typu AGM je tato hodnota mnohonásobně nižší. Jedná se zhruba o 1 – 3% měsíčně (tedy maximálně 0,1% denně)! Tím se přirozeně prodlužuje doba skladování. Manipulace a provoz záložních baterií vyžaduje pouze respektování základních pravidel. Baterie lze provozovat v jakékoliv poloze. Poloha dnem vzhůru je však nejméně vhodná a nedoporučuje se. Baterie nesmí být uskladněna ani provozována blízko otevřeného ohně. Pád z výšky nebo těžké údery mohou způsobit nevratné mechanické poškození. Při uskladnění, manipulaci ani během provozu nesmí dojít ke spojení kontaktů, jinak hrozí zkrat. Důsledkem toho může dojít k poškození baterie, k požáru, újmě na zdraví či životě, případně k explozi baterie. V případě mechanického poškození schránky baterie může dojít k úniku elektrolytu (žíraviny), případně ke kontaktu s pokožkou. Ihned opláchněte zasažené místo čistou vodou a zneutralizujte mýdlem nebo sodou. Při rozsáhlejším kontaktu, nebo při poleptání, vyhledejte co nejdříve lékařskou pomoc.

Nabíjení akumulátorů a baterií

Před začátkem procesu nabíjení se vždy ujistěte, jaké jmenovité napětí má Vaše baterie. Dále ověřte, je-li Vaše nabíječka vhodná k nabíjení daného typu akumulátoru (AGM, GEL) a disponuje-li vhodným jmenovitým napětím. V neposlední řadě pak zkontrolujte, je-li nabíječka dostatečně silná k nabíjení Vašeho akumulátoru nebo není-li naopak příliš výkonná, tedy rovněž nevhodná, protože nabíjí příliš silným proudem.
Nabíjení není nic složitého, poradíme Vám jak na to. Nebudete-li si ani po našich instrukcích jistí, vždy se raději předem poraďte s odborníkem nebo přenechejte tuto činnost jemu. Můžete také použít návod dodaný k nabíječce.


Typ akumulátoru – budeme popisovat nabíjení bezúdržbového akumulátoru typu AGM či GEL. Správné napětí – ujistěte se, že je Váše nabíječka nastavena na správné jmenovité nabíjecí napětí pro 12V baterie nebo 6V baterie, některé nabíječky nedisponují přepínačem, stačí tedy pouze ověřit, shodují-li se údaje na obou komponentech (např. nabíječka 12V a baterie rovněž 12V).

Typ olověného akumulátoru


Správná polarita – před uvedením nabíječky do provozu zkontrolujte řazení pólů na baterii a svorky na kabelech nabíječky, poté správně připojte plus na plus a mínus na mínus, v opačném případě hrozí zkrat.


Odvětrávání – zkontrolujte, že odvětrávání (štěrbiny ventilů) není znečištěné či zaslepené, a plyny mohou v případě nutnosti volně unikat z baterie, odvětrávání = štěrbiny ventilů ve víku baterie (shora či z boku), v případě ucpání hrozí hromadění plynů uvnitř baterie, potažmo nevratné poškození. Některé baterie štěrbinami nedisponují nebo jsou skryty.


Nastavení automatické nabíječky – v případě, že má nabíječka více možností nastavení, řiďte se návodem výrobce nabíječky. Zpravidla se nastavuje nabíjecí napětí a proud. Instrukce o velikosti nabíjecího proudu můžete nalézt v následujícím odstavci. Nemá-li nabíječka žádné nastavení, uveďte ji do provozu zapojením zástrčky přívodního kabelu do zásuvky elektrické sítě 220V (230V), kabely se svorkami by již měly být připojeny k pólům baterie.


Nabíjecí proud – obecně platné pravidlo říká, nabíjejte proudem o velikosti jedné desetiny (1/10) kapacity baterie. Řečeno čísly, máte-li 60Ah akumulátor, nabíjejte ho 6A (60 : 10 = 6A). Existuje přesnější nabíjecí vzorec, který říká, nabíjecí proud by se měl rovnat 0,12ti násobku kapacity akumulátoru. Neboli „I = 0,12 x C“. V praxi, máte-li 60Ah, pak 60 x 0,12 = nabíjecí proud 7,2A. V dnešní době většina uživatelů disponuje automatickými nabíječkami, v takovém případě pouze volte vhodnou nabíječku s dostatečným proudem, s ohledem na skutečnost, že čas nabíjení je přímo úměrný velikosti nabíjecího proudu a čas nabíjení nebyl zbytečně dlouhý (pro 60Ah je proud pod 1A příliš málo). A naopak nezvolte příliš silnou nabíječku, aby nedocházelo ke zbytečně rychlému dobíjení, které akumulátoru dlouhodobě neprospívá (např. pro 60Ah je proud nad 14A příliš silný).
Poznámka: nabíjíte-li regulovatelným nabíjecím proudem, nabíjejte dle vzorce „I = 0,12 x C“ až do dosažení napětí 14,2V, po té snižte proud na polovinu a pokračujte až do konce nabíjení (napětí dosáhne 14,4V).

Automatická nabíječka CARSPA


Znaky plného nabití - obecně platí, že baterie se nabíjí po dobu nutnou k dosažení znaků plného nabití. U bezúdržbových baterií bez zátek, či AGM se zasáknutým elektrolytem, již nelze hustotu změřit, v žádném případě se nepokoušejte do baterie vniknout! U 12V bezúdržbové olověné baterie typu AGM či GEL, nabíjené běžným způsobem, manuální nabíječkou, lze odhadnout stav nabití pomocí změření napětí na pólech během nabíjení. Hodnoty lze interpretovat takto: 14,3V = 90 až 95% nabito, 14,4 až 14,5V = 100% nabito.

POZOR – při měření dbejte na správně nastavené hodnoty na měřicím přístroji – napětí [V – voltage]. Rychlé nabíjení - V případě nutnosti rychlého nabití, je možné výjimečně použít nabíjecí proud v hodnotě I = 1 x C (v našem případě, tedy u 60Ah baterie bude nabíjecí proud 60A). Tímto proudem nabíjejte však maximálně 30 minut! Mějte na paměti, že čím častěji budete používat vyšší proudy k nabíjení Vaší baterie, tím kratší životnost lze u akumulátoru v budoucnosti očekávat.

Kapacita akumulátoru – aktuální kapacitu (stav nabití) lze přibližně určit jednoduchými měřícími přístroji. Lze použít přístroje pro orientační měření bez zatížení akumulátoru, ale i přesnější přístroje měřící vnitřní odpor. Zbývající životnost akumulátoru lze však přesně určit pouze složitým diagnostickým procesem, pomocí drahého testovacího přístroje, založeného na principu vybíjení a nabíjení. Takto prováděná diagnostika může u malých baterií trvat několik hodin a u větších baterií až několik dnů. Jakýkoliv test prováděný za účelem zjištění kapacity baterie se doporučuje provádět vždy s plně nabitým akumulátorem a s odstupem alespoň 4 hodin po ukončení nabíjení.

Orientační zjištění kapacity lze následně provést jednoduchým měřícím přístrojem - voltmetrem. Měříme bez zatížení, tedy pouze napětí bez odběru proudu. Naměřené hodnoty srovnáme s následující tabulkou (poznámka: u starých, déle používaných či poškozených baterií mohou být výsledky měření zkreslené nebo zcela bezcenné, takové baterie lze rozpoznat a testovat pouze složitějšími metodami):

Stav nabití  a měření napětí akumulátorů


100% - 12,90+ V
75% - 12,5 V až 12,60 V
50% - 12,2 V až 12,40 V
25% - 12,0 V až 12,10 V
0% - 11,90 V

Multimetry

Měření provádíme nejlépe za 24h od posledního nabíjení, jízdy. Dřívější měření může vykázat nepřesné hodnoty.

Hluboké vybití – pokud akumulátor zcela vybijete a ponecháte jej takto několik dnů, dostane se do stavu tzv. hlubokého vybití, měřené napětí bez zatížení poklesne pod úroveň 11V, uvnitř článků se nastartujte proces zvaný sulfatace. Síra, původně obsažená v elektrolytu, se vlivem vybíjení „nasakuje“ do aktivních hmot olověných desek. Nabíjením by došlo k opětovnému „vytlačení“ a smíchání síry se zředěným vodnatým elektrolytem, tedy zvýšení koncentrace kyseliny. V opačném případě však reaguje s olovem, dochází k další oxidaci, aktivní hmoty olova se mění v síran olovnatý, nebo-li sulfát. Tento proces je v pokročilém stádiu nevratný a akumulátor je nevratně poškozen. Pokud se akumulátor dostane do stavu hlubokého vybití, stává se, že jej nelze nabít běžnou automatickou nabíječkou. Tyto nabíječky zpravidla za A) nejsou schopny rozpoznat napětí hluboce vybité baterie a proces nabíjení vůbec nespustí, nebo z B) nabíjení spustí, ale nejsou schopny překonat vnitřní odpor sulfatovaného akumulátoru a přehřívají se. Pro oživení zkuste svěřit akumulátor do péče odbornému servisu. Na hluboce vybité a takto poškozené akumulátory se nevztahuje záruka.

Udržovací nabíječka olověných akumulátorů

Údržba bezúdržbového akumulátoru – základní pravidlo o údržbě olověných baterií říká, udržujte akumulátor, pokud možno, neustále v nabitém stavu. Je-li nutnost jej vybíjet = používat (logicky je), okamžitě po vybití jej opět nabijte.

Uvedení do provozu - při uvádění staničních baterií do provozu se vždy řiďte pokyny výrobce zařízení, do kterého je baterie určena. Respektujte bezpečností pokyny. V případě nejasností se raději poraďte s odborníky.

Olověné akumulátory EMOS, Vipow a Motoma

V naší nabídce naleznete osvědčené olověné akumulátory od výrobců EMOS, VIPOW a MOTOMA - vyberte si...

Olověné aku baterie EMOS, Motoma, Vipow

Nabíječky pro olověné akumulátory

Zde naleznete nabíječky pro olověné akumulátory.

EMOS N 1014 Nabíječka olověných akumulátorů 6V / 12V

EMOS N 1014 je jedna z nejprodávanějších inteligentních nabíječek na trhu.

Inteligentní nabíječka je určená pro automobily, motocykly, záložní akumulátory. Nabíjí olověné aku WET (kyselinové), MF (bezúdržbové), záložní akumulátory VRLA, AGM i GEL.

Nabíječka Emos

 

V naší nabídce na https://shop.atoselektro.cz dále najdete:

Akumulátory do AKU nářadí, NiMh baterie, náhradní baterie PATONA pro notebooky, fotoaparáty a mobilní telefony, nabíječky olověných, NiCd, NiMh a Lipol baterií, nabíječky autobaterií a další...

 

Zpracoval: Kežlínek Miroslav

Zdroj: EMOS

Zpět


Rychlý kontakt

Montáže
satelity – antény – kamery

596 136 507
777 747 251

Velkoobchod

599 526 183

Servis a reklamace zboží

734 573 840

Zadejte vaši poptávku

Nevyplňujte:

* položky vyznačené tučně jsou povinné    
Eshop Přejděte ke Skylinku - dotované satelitní přijímače Prodej dálkových ovladačů

Prodejny

Ostrava - Muglinov
Bohumínská 188/118
Tel.: 599 526 183
777 747 253
E-mail: shop@atoselektro.cz
Po - Pá: 7:00 - 16:00
Ostrava - Přívoz
Nádražní 168
Tel.: 596 136 507
777 747 251
E-mail: privoz@atoselektro.cz
Po - Pá: 9:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Zlín
2.května 1536
Tel.: 575 758 474
773 918 066
E-mail: zlin@atoselektro.cz
Po - Pá: 8:00 - 17:00